Mẫu câu chào hỏi bằng tiếng Nhật

Mẫu câu chào hỏi bằng tiếng Nhật