Con dốc nổi tiếng ở tp.Đà Lạt trong ‘Tháng năm rực rỡ’